پارسوماش

آینده ازآن مردمانی است که گذشته ی خود را میشناسند