پارسوماش

آینده ازآن مردمانی است که گذشته ی خود را میشناسند

سکه های ایران باستان

سکه های دوران اشکانی

تیرداد اول ، اشک دوم

ارشک ، اشک اول اشکانی

ارداون دوم ، اشک هشتم

فرهاد دوم ، اشک هفتم

اردوان اول، اشک سوم

مهرداد اول ، اشک ششم

سنتروک ، اشک دهم

ارد دوم ، اشک شانزدهم

فرهاد پنجم یا فرهادک ، اشک پانزدهم

فرهاد سوم ، اشک یازدهم

ارد اول ، اشک سیزدهم

گودرز ، اشک بیستم

اردوان سوم ، اشک هجدهم

 

ونن اول ، اشک هفدهم

وردان ، اشک نوزدهم

ونن دوم ، اشک بیست و یکم

بلاش اول ، اشک بیست و دوم

خسرو ، اشک بیست وچهارم

بلاش سوم ، اشک بیست وششم

بلاش چهارم ، اشک بیست وهفتم

اردوان پنجم ، اشک بیست و نهم

سکه های دوران ساسانیان

بهرام اول

شاپور اول

اردشیر اول

نرسی

بهرام سوم

بهرام دوم

شاپور سوم

اردشیر دوم

شاپور دوم

بهرام پنجم ( گور)

یزد گرد اول

بهرام چهارم

قباد اول

پیروز اول

یزد گرد دوم

بلاش

خسرو پرویز

هرمزد چهارم

خسرو انوشیروان

 

یزد گرد سوم

پوران

 

+